PRIMALEX Základná farba na drevo

PRIMALEX Základná farba na drevo je určená na základné nátery drevených povrchov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Náter má veľmi dobrú kryciu schopnosť, rýchlo schne a je veľmi dobre brúsiteľný. Nesteká ani na zvislých plochách.

Viac informácií

Farby: P1000 biela
Cena:
Zľavnená cena
9,29 € s DPH
(7,74 € bez DPH)
12,39 € s DPH / l

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

PRIMALEX Základná farba na drevo je určená na základné nátery drevených povrchov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Náter má veľmi dobrú kryciu schopnosť, rýchlo schne a je veľmi dobre brúsiteľný. Nesteká ani na zvislých plochách. Farbu možno nanášať aj ako medzivrstvu na kovové povrchy natreté PRIMALEX Základnou farbou antikoróznou (najmä pod syntetické vrchné farby lesklé).

Výhody

  • Rýchloschnúca s výbornou krycou schopnosťou
  • Perfektne vyplňuje aj hrubšie povrchy
  • Nesteká ani na zvislých plochách
  • Výdatnosť 12 m²/l
  • Odporúčame nanášať v 1 - 2 vrstvách
  • Neriedi sa, pripravené na okamžité použitie

Doba schnutia

Pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%
Zaschnutie proti prachu: 2 hodiny
Pretierateľnosť: 7 hodín
Úplné zaschnutie: 12 hodín
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predĺžujú dobu schnutia.

Príprava podkladu

Povrch dreva pred aplikáciou musí byť čistý, dokonale vybrúsený a zbavený prachu. U povrchov, ktoré už boli predtým natierané a ktoré sú v dobrom stave (tzn. pôvodný náter sa neolupuje a nepraská) povrch očistite a jemne prebrúste brúsnym papierom. Poškodené alebo nekvalitné nátery odstráňte. Požadovaná vlhkosť dreva je 12%.
Nové drevené povrchy - dokonale (do hladka) vybrúste, očistite a zbavte prachu. Prípadné živice z povrchu odstráňte vymytím vhodným rozpúšťadlom.
Staré, popraskané a olupujúce sa nátery - úplne ich odstráňte (obrúsením, tryskaním, teplovzdušnou pištoľou alebo odstraňovačom starých náterov). Následne podklad opäť obrúste do hladka a očistite.
Defekty dreva (trhliny a pod.) - opraviť Primalex Tmelom pod syntetické farby; pod dokonalom vytvrdnutí tmelu, opravené miesta opätovne prebrúsiť do hladka.

Príprava náterovej hmoty

Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte tak, aby na dne nezostala usadenina. Zároveň ju premiešavajte aj počas aplikácie. Potrebné množstvo farby vypočítajte podľa výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernej výdatnosti. Po otvorení originálnych obalov odporúčame obsah spotrebovať čo najskôr. Nepoužitú farbu udržiavajte v utesnenom obale s čo najmenšou vrstvou vzduchu nad hladinou.

Riedenie: pripravená na okamžité použitie (bez riedenia).

Aplikácia

Na správne pripravené povrchy (viď Príprava podkladu) môžete aplikovať Primalex Základnú farbu v 1 - 2 vrstvách (s ohľadom na charakter a druh dreva) a to najlepšie mäkkým štetcom v smere vlákien pri teplote +10°C až +30°C. Interval medzi jednotlivými vrstvami je 7 hodín (pri štandardných podmienkach T = 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%). Nátery neaplikujte počas mrazu alebo ak je pravdepodobnosť, že bude pršať. Povrchy (akékoľvek v dosahu), ktoré nemajú byť znečistené, odporúčame pred zahájením práce dôkladne zakryť. Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky umyte ihneď po skončení prác syntetickým riedidlom S6006 alebo S6001.

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Prvá pomoc pri nadýchaní: Premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch, zabezpečiť mu kľud, zabrániť podchladeniu. Pri požití: Vypláchnuť ústa a vyhľadať lekársku pomoc. Nevyvolávať zvracanie. Pri zasiahnutí pokožky: Pokožku umyť veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí: Vyplachovať 10 - 15 minút čistou vodou. Farba nie je určená na nátery, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek. H226 - Horľavá kvapalina a pary. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P101 - V prípade potreby lekárskej pomoci, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P403 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. P235 - Uchovávajte v chlade. P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Pozor

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie a prostriedky pre aplikáciu náterovej hmoty

Štetec - s prírodnou štetinou alebo špeciálnou umelou štetinou na báze syntetických materiálov;
Valček - polyamidový lakovací alebo velúr;
Striekacie zariadenie - pre správnu formu aplikácie a dokonalý výsledok zohľadnite vzájomnú väzbu základných faktorov (voľba striekacieho zariadenia, typ trysky, pracovný tlak, okolité a klimatické podmienky), tzn. optimálne nastavenie aplikačného zariadenia. V prípade ďalších informácií je vhodná konzultácia s výrobcom;
Prostriedky na očistenie povrchu pred natieraním - vhodné rozpúšťadlo – nitroriedidlo na odstránenie živíc; brúsny papier alebo brúsiace zariadenie na odstránenie nečistôt a hrdze;
Prostriedky na odstránenie starých alebo nesúdržných náterov - teplovzdušná pištoľ, brúsny papier, odstraňovač starých náterov (BONDEX Univerzálny odstraňovač);
Materiál na opravu defektov kovu (ryhy, škrabance a pod.) - Primalex Tmel pod syntetické farby;
Doplnkové prostriedky na čistenie povrchov a prípravu náterovej hmoty - špachtle na odstraňovanie starých náterov alebo aplikáciu tmelu; materiál na čistenie - riedidlo S6001 alebo S6006, čistiace prostriedky ako handry a pod.;
Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov - zakrývacie fólie a pásky.

Dostupné balenie: 0,75 l; 5 l

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Výdatnosť 12 m²/l
Farebnosť biela P1000
Konečný vzhľad matný
0.75 l / P1000 biela
Garancia najnižšej ceny
PRIMALEX Základná farba na drevo
PRIMALEX Základná farba na drevo
Zľavnená cena9,29 – 55,99 € Od 11,20 € s DPH / l
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty