Riedidlo S 6006 na olejové a syntetické farby

SKU:978008

Riedidlo S 6006 na olejové a syntetické farby je zmes alifatických uhľovodíkov s minimálnym množstvom aromatických uhľovodíkov. Používa sa na riedenie olejových a syntetických náterových hmôt, ktoré sú nanášané štetcom alebo valčekom.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
€1,49 s DPH
(€1,24 bez DPH)
€4,26 s DPH / kg

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

Riedidlo S 6006 na olejové a syntetické farby je zmes alifatických uhľovodíkov s minimálnym množstvom aromatických uhľovodíkov. Riedidlo S 6006 sa používa na riedenie olejových a aj syntetických náterových hmôt, ktoré sú nanášané štetcom alebo valčekom. Pridáva sa po častiach za stáleho miešania.

Výhody

  • Vhodný na riedenie olejových a aj syntetických náterových hmôt
  • Vysoká účinnosť pri odstraňovaní znečistení
  • Rýchle schnutie a nezanecháva dlhodobú stopu
  • Jednoduché použitie a aplikácia
  • Teplotná trieda T 3
  • Trieda nebezpečnosti II

Aplikácia

Riedidlo S 6006 sa k uvedeným náterovým látkam pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a aj po vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo aj závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia

Riedidlo S 6006 je klasifikované ako prípravok škodlivý pre človeka i pre životné prostredie a horľavý prípravok. V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom S 6006 treba zabezpečiť stále vetranie a aj odvod vzduchu z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a aj sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a aj osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom alebo žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Dostupné balenie: 350 g; 1 l; 3,4 l; 9 l

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Hustota 750 - 799 kg/m3
Teplotná trieda T 3
Trieda nebezpečnosti II
Farba bezfarebný
Zápach charakteristický aromatický

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty