Riedidlo S 6005 na základné farby

ProGoldSKU:989546

Riedidlo S 6005 na základné farby sa používa na riedenie základnej farby S 2003, rýchloschnúcej základnej farby S 2035 a všade tam, kde je to predpísané normou.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
1,59 € s DPH
(1,33 € bez DPH)
4,30 € s DPH / kg

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

Riedidlo S 6005 na základné farby je zmes aromatických uhľovodíkov. Riedidlo S 6005 sa používa na riedenie základnej farby S 2003, rýchloschnúcej základnej farby S 2035 a všade tam, kde je to predpísané normou, pokiaľ nie je výslovne v návode farby predpísané iné riedidlo

Výhody

  • Vhodný na riedenie základnej farby a aj rýchloschnúcej základnej farby
  • Vysoká účinnosť pri odstraňovaní znečistení
  • Jednoduché použitie a aplikácia
  • Teplotná trieda T 1
  • Trieda nebezpečnosti I

Aplikácia

Riedidlo S 6005 sa k uvedeným náterovým látkam pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a aj po vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo aj opakovanej expozícii.

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosahu detí a aj tesne uzavretú. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Noste ochranné rukavice, ochranný odev a aj ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a aj iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Nevdychujte pary. Po manipulácii starostlivo umyte. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. Zneškodnite obsah aj nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Dostupné balenie: 370 g; 1 l; 3,4 l

Technické parametry

Hustota 860 - 875 kg/m3
Teplotná trieda T 1
Trieda nebezpečnosti I
Farba číra až mierne žltkastá
Zápach typický po použitých surovinách
370 g
Garancia najnižšej ceny
Riedidlo S 6005 na základné farby
Riedidlo S 6005 na základné farby
Zľavnená cena1,59 – 11,49 € Od 3,38 € s DPH / l
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty