Riedidlo S 6001 na syntetické farby

ProGoldSKU:983661

Riedidlo S 6001 na syntetické farby sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu, určených na nanášanie striekaním.

 

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
1,59 € s DPH
(1,33 € bez DPH)
4,54 € s DPH / kg

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

Riedidlo S 6001 na syntetické farby je to zmes aromatických a alifatických uhľovodíkov. Používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu, určených na nanášanie striekaním. Riedidlo sa pridáva postupne za stáleho miešania až sa dosiahne potrebná konzistencia.

Výhody

  • Vhodný na riedenie syntetických farieb nanášaných striekaním
  • Vysoká účinnosť pri odstraňovaní znečistení
  • Jednoduché použitie a aplikácia
  • Teplotná trieda T 2
  • Trieda nebezpečnosti I

Aplikácia

Riedidlo S 6001 sa k uvedeným náterovým látkam pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a aj po vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo aj závraty.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo aj opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia

Riedidlo S 6001 uchovávajte mimo dosahu detí, uzamknuté, tesne uzavreté a na dobre vetranom mieste. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Noste ochranné rukavice, ochranný odev a aj ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Riedidlo S 6001 uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a aj iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevdychujte pary. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Po manipulácii starostlivo umyte. Zozbierajte uniknutý produkt. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Dostupné balenie: 350 g; 1 l; 3,4 l; 9 l

Technické parametry

Hustota 818 - 830 kg/m3
Teplotná trieda T 2
Trieda nebezpečnosti I
Farba bezfarebná
Zápach charakteristický aromatický
350 g
Garancia najnižšej ceny
Riedidlo S 6001 na syntetické farby
Riedidlo S 6001 na syntetické farby
Zľavnená cena1,59 – 23,99 € Od 2,67 € s DPH / l
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty