ProGold riedidlo C 6000 do nitrocelulózových náterových látok

ProGoldSKU:978005

Riedidlo C 6000 sa používa na riedenie nitrocelulózových a niektorých syntetických náterových látok ako aj na odstránenie olejov, mastnoty, čistenie strojov, náradia, dielov, zariadení a ďalších povrchov.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
1,69 € s DPH
(1,41 € bez DPH)
4,57 € s DPH / kg

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

ProGold riedidlo C 6000 do nitrocelulózových náterových látok je zmes organických rozpúšťadiel, aromatických a ďalších uhľovodíkov s vysokou rozpustnosťou. Riedidlo C 6000 sa používa na riedenie nitrocelulózových a niektorých syntetických náterových látok a iných chemických zmesí nanášaných štětcom, valčekom, alebo striekaním (priemyslové aplikácie) pokiaľ je tento spôsob riedenia odporúčaný v návode príslušnej náterovej hmoty. Používa sa všade tam, kde je odporúčané použitie riedidla C 6000 a v mnoho ďalších vopred oskúšaných prípadoch. ProGold riedidlo C 6000 do nitrocelulózových náterových látok je navrhnutý tak, aby sa dal použiť na odstránenie olejov, mastnoty a ako aj na čistenie strojov, náradia, dielov, zariadení a ďalších povrchov.

Výhody

  • Riedenie nitrocelulózových a niektorých syntetických náterových látok
  • Vysoká účinnosť pri odstraňovaní znečistení
  • Rýchle schnutie a nezanecháva dlhodobú stopu
  • Univerzálnosť kompatibilný s rôznymi materiálmi
  • Jednoduché použitie a aplikácia
  • Teplotná trieda T 2
  • Trieda nebezpečnosti I

Aplikácia

Riedidlo C 6000 sa k uvedeným náterovým látkam pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo aj závraty.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné opatrenia

Riedidlo C 6000 uchovávajte mimo dosahu detí a tesne uzavretú. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Noste ochranné rukavice, ochranný odev a aj ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a aj iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Nevdychujte pary. Po manipulácii starostlivo umyte. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky, odstráňte ich. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Dostupné balenie: 370 g; 1 l; 3,4 l; 9 l

Technické parametry

Hustota 830 - 880 kg/m3
Teplotná trieda T 2
Trieda nebezpečnosti I
Farba bezfarebná
Zápach charakteristický aromatický
370 g
Garancia najnižšej ceny
ProGold riedidlo C 6000 do nitrocelulózových náterových látok
ProGold riedidlo C 6000 do nitrocelulózových náterových látok
Zľavnená cena1,69 – 26,49 € Od 2,94 € s DPH / l
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty