HET Soldecol C 6000 riedidlo do nitrocelulózových náterových hmôt

HETSKU:440000021

HET Soldecol C 6000 riedidlo do nitrocelulózových náterových hmôt sa používa na riedenie nitrocelulózových náterových hmôt, príp. na súvisiace čistiace operácie. Ďalej sa používa na riedenie náterových hmôt, pri ktorých je výrobcom toto použitie výslovne predpísané.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
3,69 € s DPH
(3,08 € bez DPH)
5,95 € s DPH / l

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

HET Soldecol C 6000 riedidlo do nitrocelulózových náterových hmôt sa používa na riedenie nitrocelulózových náterových hmôt, príp. na súvisiace čistiace operácie. Ďalej sa používa na riedenie náterových hmôt, pri ktorých je výrobcom toto použitie výslovne predpísané. 

Výhody

  • Univerzálne použitie
  • Na riedenie náterových hmôt
  • Na čistenie aplikačného náradia
  • Vhodný do farieb SOLDECOL

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a aj po vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo aj závraty.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné opatrenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny. Zabráňte vdychovaniu pár. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice. PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Dostupné balenie: 0,7 l, 4 l, 9 l

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Merná hmotnosť [g/cm3] 0,83 – 0,88 g/cm3
Hustota (STN EN ISO 2811-1) 0,80 - 0,86 g/cm3
Obsah celkového organického uhlíka (TOC) 0,90 kg/kg
Trieda nebezpečnosti I
Farba bezfarebná
Zápach po uhľovodíkoch
0.7 l
Garancia najnižšej ceny
HET Soldecol C 6000 riedidlo do nitrocelulózových náterových hmôt 0,7 lHET Soldecol C 6000 riedidlo do nitrocelulózových náterových hmôt 4 l
HET Soldecol C 6000 riedidlo do nitrocelulózových náterových hmôt
Zľavnená cena3,69 – 29,99 € Od 3,99 € s DPH / l
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty