BONDEX WHITE SPIRIT LAKOVÝ BENZÍN

BONDEX WHITE SPIRIT LAKOVÝ BENZÍN je určený na riedenie rozpúšťadlových farieb a lakov. Môže byť použitý na rôzne typy nanášania a tiež ako odmasťovač a čistič nástrojov.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
€9,59 s DPH
(€7,99 bez DPH)

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

BONDEX WHITE SPIRIT LAKOVÝ BENZÍN je špeciálne vyrobené riedidlo na riedenie všetkých rozpúšťadlových farieb, lakov alebo lazúr a pre všetky typy nanášania, tj. striekaním, natieraním štetcom alebo valčekom. Množstvo riedidla používajte v súlade s technickými listami jednotlivých farieb. Toto riedidlo je tiež vhodné použiť aj ako odmasťovač pred aplikáciou základných náterov alebo pri čistení nástrojov a náradia (štetce, valčeky, striekacie pištole, atď.). Na čistenie nepoužívajte plastové nádoby.

Výhody

  • Riedidlo do farieb a lakov
  • Riedi syntetické náterové hmoty
  • Bezfarebný odtieň

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo aj závraty. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevdychujte pary. Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Uniknutý produkt zoberte. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

PRI VDÝCHNUTÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Skladujte uzamknuté. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Odstráňte obsah a obal v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými nariadeniami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Nebezpečné zložky: Uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromáty (2-25 %).

VOC: B/a; maximálna prahová hodnota obsahu VOC je 850 g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 826 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

BONDEX WHITE SPIRIT LAKOVÝ BENZÍN - nebezpečnstvo

Skladovanie

Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. UN 1300; BENZÍN LAKOVÝ, Tr. 3, Ob. sk: III.

Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 2 roky od dátumu výroby uvedenom na obale.

Balenie: 1 l

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Balenie 1 l
Farebné odtiene bezfarebný
Doba spotreby 2 roky

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty