Bochemit Plus I likvidácia drevokazného hmyzu

Bochemit Plus I likvidácia drevokazného hmyzu je kvapalný insekticídny prípravok určený na likvidáciu drevokazného hmyzu vo všetkých jeho vývojových štádiách a k následnej preventívnej ochrane dreva proti drevokaznému hmyzu.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
17,99 € s DPH
(14,99 € bez DPH)

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

Bochemit Plus I likvidácia drevokazného hmyzu je koncentrovaný kvapalný insekticídny prípravok určený na likvidáciu drevokazného hmyzu vo všetkých jeho vývojových štádiách v napadnutom dreve a k následnej preventívnej ochrane dreva proti drevokaznému hmyzu. Bochemit Plus I likvidácia drevokazného hmyzu použite na drevo napadnuté drevokazným hmyzom, stavebné rezivo, napadnuté historicky vzácné drevené konštrukcie a drevené starožitné predmety (riedené liehom). Výrobok po nariedení vodou alebo liehom vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva nevytvára vrstvu, ošetrené drevo nezapáchá a zachováva si svoj prirodzený vzhľad. Prípravok je bezfarebný a nespôsobuje žltnutie dreva.

Výhody

  • Štvornásobná likvidácia drevokazného hmyzu (vajíčko, larva, kukla, dospelý jedinec)
  • Preventívna ochrana proti drevokaznému hmyzu
  • Určený pre interiéry
  • Preventívne účinný na drevo v triedach použitia 1 a 2
  • Výdatnosť 33 m²/kg
  • Riedenie vodou aj liehom podľa typu a nasiakavosti podkladu

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
Pretierateľný: po 4 - 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.

Príprava podkladu

Najprv sa odstránia silne napadnuté časti dreva. Povrch dreva sa očistí a odmastí, aby prípravok mohol dokonale penetrovať do dreva.

Riedenie

Likvidácia hmyzu interiér aj exteriér nástrek, postrek (1x) injektáž 1:4 (1 diel koncentrátu : 4 diely vody), min. príjem koncentrátu 30 g/m²
Likvidácia hmyzu interiér aj exteriér nástrek, postrek (2x) injektáž 1:9 (1 diel koncentrátu : 9 dielov vody), min. príjem koncentrátu 30 g/m²
Prevencia - interiér(1 - 2) nástrek, postrek (1x) máčanie (5 min) 1:19 (1 diel koncentrátu : 19 dielov vody), min. príjem koncentrátu 5 g/m²

Aplikácia

1. Ošetrenie dreva postihnutého drevokazným hmyzom

Najskôr sa odstránia silne napadnuté časti dreva. Povrch dreva sa vyčistí a odmastí, aby prípravok mohol úplne penetrovať do dreva. Bochemit Plus I sa zriedi vodou (alebo liehom) na 10% roztok. Nanáša sa natieraním alebo postrekom minimálne 2x alebo injektážou. Minimálna absorpcia koncentrátu je 30 g/m2 dreva. Nasledujúca aplikácia sa vykoná až po vyschnutí predchádzajúcej (po 4 - 24 hodinách).

2. Preventívna ochrana dreva natieraním a postrekom

Natieranie a postrek sa vykonáva pri teplotách +5 až +30 °C, aby sa dosiahol celistvý a rovnomerný náter ochranného prostreku na celom povrchu dreva. Počet náterov alebo postrekov sa riadi požadovanou absorpciou a kvalitou spracovania dreva. Na dosiahnutie požadovanej absorpcie (viď tabuľka spotreby a absorpcie) stačí jedna aplikácia.

Kompatibilita s inými produktami

Bochemit Plus I nie je určený na miešanie s inými produktami. Nedoporučuje sa miešať Bochemit Plus I s iným výrobkom ani v podobe pracovných roztokov, ak ich kompatibilita nebola predtým overená a potvrdená v laboratóriu Bochemie.

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné gumené rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad. Obsahuje permetrín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Prvá pomoc

Pri vdýchnutí: odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, zabrániť fyzickej námahe (vrátane chôdze), príp. vyhľadať lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou: odstrániť zasiahnutý odev, zasiahnutú pokožku dostatočne umyť vodou, ošetriť reparačným krémom, popr. (podľa rozsahu a závažnosti zasiahnutia) zabezpečiť lekársku pomoc. Pri požití: vypláchnuť ústa pitnou vodou, nevyvolávať zvracanie, vypiť 0,5 litra chladnej pitnej vody, zabezpečiť rýchlu lekársku pomoc.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu

Štetec: kombinácia prírodných a umelých vlákien (na detaily a plochy nedostupné valčekom);

Dostupné balenie: 1 kg; 5 kg

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Výdatnosť 33 m²/kg
Doba spotreby 24 mesiacov

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty