Bochemit Opti F+ dlhodobá ochrana dreva

Bochemit Opti F+ dlhodobá ochrana dreva je koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok na dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu (napr. tesárik) a hubám (napr. drevomorka).

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
€16,39 s DPH
(€13,66 bez DPH)

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

Bochemit Opti F+ dlhodobá ochrana dreva je koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu (napr. tesárik) a hubám (napr. drevomorka) so zvýšenou odolnosťou proti vymývaniu z dreva. Bochemit Opti F+ dlhodobá ochrana dreva je vhodný na ochranu dreva v interiéri (strešné konštrukcie, podlahy) i exteriéru (strešné podbitie, pergoly, ploty).

Výhody

  • Dlhodobá preventívna ochrana
  • Riediteľný vodou aj liehom
  • Určený pre interiéry aj exteriéry
  • Preventívne účinný pre drevo v triedach použitia 1, 2 a 3
  • Výdatnosť 100 m²/kg
  • Riedenie podľa typu a nasiakavosti podkladu

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
Pretierateľný: po 4 - 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.

Príprava podkladu

Pred ošetrením najskôr odstráňte z povrchu dreva prach, nečistoty, zvyšky kôry, starých náterov, aby mohol prípravok preniknúť do dreva. Ošetrenie dreva sa vykonáva pri teplotách +5 až +30 °C tak, aby sa dosiahol celistvý a rovnomerný nános ochranného prostriedku na celom povrchu dreva.

Riedenie

Interiér (1 - 2) nástrek, postrek (1x) 1:9 (1 diel koncentrátu : 9 dielov vody), min. príjem koncentrátu 10g/m²
Interiér (1 - 2) máčanie (vlhkosť dreva 20 -40%), doba máčania
15 minut 1:9 (1 diel koncentrátu : 9 dielov vody), min. príjem koncentrátu 10g/m²
30 minut 1:13 (1 diel koncentrátu : 13 dielov vody), min. príjem koncentrátu 10g/m²
45 minut 1:19 (1 diel koncentrátu : 19 dielov vody), min. príjem koncentrátu 10g/m²

Exteriér (3) nástrek, postrek (2x)* 1:9 (1 diel koncentrátu : 9 dielov vody), min. príjem koncentrátu 20g/m²
Exteriér (3) máčanie (vlhkosť dreva 20 - 40%), doba máčania
45 minut* 1:9 (1 diel koncentrátu : 9 dielov vody), min. príjem koncentrátu 20g/m²
8 hodin** 1:13 (1 diel koncentrátu : 13 dielov vody), min. príjem koncentrátu 20g/m²
24 hodin** 1:19 (1 diel koncentrátu : 19 dielov vody), min. príjem koncentrátu 20g/m²
* iba s vhodným krycím náterom (napr. Bochemit Estetik)
** bez krycieho náteru

Aplikácia

Pred použitím premiešajte! Počet aplikácií sa riadi požadovaným príjmom a kvalitou opracovania dreva. Na dosiahnutie požadovaného príjmu je obvykle potreba jednej až dvoch aplikácií. Nasledujúce aplikácie sa vykonávajú až po zaschnutí predchádzajúcej. Pri trvalom zabudovaní dreva v exteriéri (trieda použitia 3) ošetrené drevo následne prekryte vhodným krycím náterom. Zabráňte vystaveniu čerstvo impregnovaného dreva pokládke strešných fólií. Inak môže dôjsť k strate funkčnosti strešnej fólie. Strešnú fóliu môžete pokladať až po dokonalom zaschnutí prípravku na ošetrenom dreve. Doba schnutia závisí od počtu náterov, vlhkosti reziva a klimatických podmienkach cca 4 - 24 hodín od posledného náteru.

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinky. V prípade potreby lekárskej pomoci, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné gumené rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad podľa regionálnych predpisov. PRVÁ POMOC: Pri požití: vypláchnuť ústa vodou, vypiť 0,2-0,5 litra chladnej vody, nevyvolávať zvracanie, zaistiť rýchlu lekársku pomoc. Pri vdýchnutí: odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, zabrániť fyzickej námahe (vrátane chôdze), popr. vyhľadať lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou: umyť veľkým množstvom mydla a vody. Odstrániť zasiahnutý odev. Ošetriť reparačným krémom, príp. (podľa rozsahu a závažnosti zasiahnutia) zaistiť lekársku pomoc. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Prípravok nesmie byť použitý na ochranu dreva prichádzajúceho do priameho styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami, krmivami a na úpravu dreva na výrobu detského nábytku a hračiek.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu

Štetec: kombinácia prírodných a umelých vlákien (na detaily a plochy nedostupné valčekom);

Dostupné balenie: 1 kg; 5 kg

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Výdatnosť 100 m²/kg
Doba použiteľnosti 36 mesiacov

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty