Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou JMB Lipany, s.r.o., Puškinova 531/18 083 01 Sabinov, IČO 36468088 (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”), uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.jmbonline.sk (ďalej len “systém”).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.jmbonline.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom elektronického obchodu.

1.5 Obchodný vzťah medzi spoločnosťou JMB Lipany, s.r.o. a registrovanými zákazníkmi – podnikateľmi v ekonomickom systéme predávajúceho (ERP) sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. Objednávky

2.1 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo email odoslaný na adresu predávajúceho.

2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Od našich zákazníkov vyžadujeme iba tie údaje, ktoré potrebujeme poznať pre potreby správneho doručenia tovaru, vystavenia daňového dokladu alebo záručného listu. Medzi požadované údaje patria:

Fyzické osoby (nepodnikatelia):

Meno a priezvisko
Adresa doručenia tovaru

Tel. číslo

Emailová adresa

Právnické osoby (podnikatelia):

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Názov firmy

Adresa sídla firmy

IČO, DIČ, IČ DPH

Adresa doručenia tovaru

Tel. číslo

Emailová adresa

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a spoločnosťou JMB Lipany, s.r.o.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 1. Storno objednávky

3.1  Zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a bez storno poplatku kedykoľvek do momentu odoslania tovaru predávajúcim.

Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, faxom alebo písomne priamo v sídle predávajúceho. Predávajúci môže storno objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov. Kupujúci v storne objednávky uvedie svoje meno, kontaktné údaje (tel. číslo, email) a názov produktu, ktorého objednanie stornuje.

V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu prevodom na rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená do 5 pracovných dní, alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.

3.2  Zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať) alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie alebo sa podstatne zmenila jeho cena – v tomto prípade bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho a navrhne ďalší postup. Ak je ako dodanie tovaru uvedený osobný odber na jednom z našich predajných miest a platba v hotovosti, a kupujúci si objednávku neprevezme do 5 pracovných dní od doručenia potvrdenia o pripravení objednávky na odber, tovar posunieme na ďalší predaj.

 1. Doprava

Tovar z elektronického obchodu www.jmbonline.sk vám môžeme doručiť nasledovnými spôsobmi:

4.1 Osobné vyzdvihnutie

Po telefonickom dohodnutí na čísle +421 905 794 700 si budete môcť vašu objednávku vyzdvihnúť v našom sklade

4.2 Kuriér

Objednávky vybavujeme expresnou službou do 2 pracovných dní, preprava ZDARMA od hodnoty 50 € (akcia na dopravu zadarmo nad 50 € sa nevzťahuje na nadrozmerné produkty: PIR dosky, Kachle a Sporáky, Miešačky . Nezabudnite do objednávacieho formulára vypísať aj platné telefónne číslo pre prípad, že by vás kuriér nezastihol. V prípade dopravy nadrozmerného a paletových zásielok sú účtované prepravné náklady podľa platného sadzobníka prepravcu.

Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia zásielky od prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia, ktoré mohli vzniknúť pri preprave. Ak áno, je povinný skontrolovať, či neprišlo k poškodeniu tovaru. Každé poškodenie obalu je kupujúci povinný nahlásiť doručovateľovi a urobiť o ňom záznam na preberacom protokole aj v prípade, že na prvý pohľad nie je očividné poškodenie tovaru. O poškodení tovaru je povinný kupujúci informovať prepravcu i predávajúceho najneskôr do dvoch pracovných dní od jeho prevzatia. Za škodu spôsobenú pri preprave tovaru zodpovedá prepravca.

 1. Platba

Tovar z elektronického obchodu www.jmbonline.sk môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi:

5.1  V hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky.

5.2  Platbou na náš účet:

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK52 0200 0000 0038 2500 1757
SWIFT: SUBASKBX

Údaje k platbe dostanete v potvrdení objednávky. Zásielka bude expedovaná až  po pripísaní peňažnej sumy na účet v Všeobecná úverová banka, a.s.

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode spoločnosti JMB Lipany, s.r.o. sú s platnou sadzbou DPH.

 1. Reklamácie

Všetok ponúkaný tovar pochádza od autorizovaného dovozcu a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov a záručných podmienok výrobcu. Pre zákazníka je štandardná záruka trvania 24 mesiacov.

Zásielku je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od jej prevzatia. Tovar nesmie byť poškodený, to sa netýka obalu. K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty vrátane dodacieho listu alebo faktúry. Následne po prevzatí bude zákazníkovi prevedená príslušná čiastka na číslo účtu.

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy

Zakúpený tovar zašle kupujúci doporučene spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho:

JMB Lipany, s.r.o.
(budova WERA zadný vchod)

Petrovianska 34,
080 01 Prešov-Haniska II

Tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku! Odporúčame Vám zásielku poistiť.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužívaný, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). V prípade, že je vrátený tovar v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar).

 1. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na info@jmcompany.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov pre alternatívne riešenie sporov nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. Prevádzkovateľ e-shopu

Elektronický obchod www.jmbonline.sk prevádzkuje spoločnosť JMB Lipany, s.r.o., Puškinova 531/18 083 01 Sabinov, zapísaná v obchodnom registri Prešov , OR OS Prešov vl.č.12324/P zo dňa 10.09.2022, IČO: 36468088, IČ DPH: SK2020005020, Tel.: +421 905 794 700 , E-mail: konecny@jmbonline.sk

 1. Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávkového formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

JMB Lipany, s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.jmbonline.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou JMB Lipany, s.r.o. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka aj bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete na tomto mieste.

 1. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1

Tel.: 051/772 15 96
E-mail: po@soi.sk

 1. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru a zákazník zmenu ceny neakceptuje. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť spôsobom, na ktorom sa navzájom dohodnú. Predávajúci má právo objednávku stornovať tiež v prípade, že zákazník vyplní chybné alebo neúplné kontaktné údaje.

 1. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene  a do plnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom   E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

Doprava nad 50 EUR zdarma Neplatí pre nadrozmerné produkty
Rýchle vybavenie objednávok Produkty máme v našich skladoch
Garancia vrátenia tovaru do 14 dní bez udania dôvodu
Iba overené produkty Máme iba overených dodávateľov